Blog

人工智慧如何變革未來科技: 專訪聯發科技 Anku Jain

2019 \年 12 \月 20 \日 EXEC TALK

語音助理裝置有那些新奇之處 ?

2019 \年 11 \月 5 \日 EXEC TALK

聯發科技如何推動下一代智慧裝置

2019 \年 10 \月 7 \日 EXEC TALK

5G 的未來願景: 聯發科技 TL Lee(李宗霖)問與答

2019 \年 8 \月 19 \日 EXEC TALK